Telugu: రక్షింపబడుటకు నేను ఏమి చెయ్యవలెను? (What Must I Do To Be Saved?) | WVBS Online Video

రక్షింపబడుటకు నేను ఏమి చెయ్యవలెను? (What Must I Do To Be Saved?)


Loading

Description

రక్షింపబడుటకు నేను ఏమి చెయ్యవలెను? దేవుని రక్షణ సంకల్పము 1. వినుట (రోమా 10:13, 14) 2. విశ్వసించుట (మార్కు 16: 15,16) 3. మారుమనస్సు పొందుట (అపోస్తలుల కార్యములు 2:37-38) 4. ఒప్పుకొనుట (రోమా 10:10) 5. బాప్తీస్మము పొందుట (అపోస్తలుల కార్యములు 22:16) 6. నమ్మకముగా జీవించుట (ప్రకటన 2:10)

© 2024 WVBS Online Video